english

Urszula Libal

PWr

    

    

      Podstawy automatyki 

      i robotyki - laboratorium

    
 


  Kolejność laboratoriów:

     1) 319 C-3 (zamiast 320)
     2) 322/323 C-3
     3) L1.4 C-16
     4) L1.2 C-16
     5) 06 C-3
     6) 010 C-3
     7) 125 C-3

 
 
  Kiedy można odrabiać laboratoria:

      PLAN LABORATORIÓW

   Proszę pamiętać o wpisaniu
   na liście obecności nazwiska
   swojego prowadzącego,
   czyli najlepiej drukowanymi literami
   wpisać "LIBAL".
 
 
 
   OCENY CZĄSTKOWE:  

      MOJE GRUPY    

  Ocen od innych prowadzących proszę
  się spodziewać pod koniec semestru.
 

   

PWr


Podstawy automatyki i robotyki


Kurs dla II roku EIT (laboratorium 15h)


Zasady zaliczenia:


Ocena końcowa to średnia z ocen zdobytych podczas 7 laboratoriów. Dopuszczalna jest jedna nieobecność lub jedna ocena niedostateczna. Najgorsza ocena jest wykreślana - nie jest brana po uwagę przy obliczaniu średniej.


Matlab:


W trakcie laboratorium w sali L1.3 oraz 320 pracujemy w Matlabie.

Warto także zainteresować się podobnymi do Matlaba, bezpłatnymi programami, takimi jak Scilab czy Octave.


Laboratorium w sali 125 C-3 i L1.3 C-16:


- Temat: Wprowadzenie do pracy w Matlabie. Operacje na wektorach
i macierzach, instrukcja warunkowa if-else, pętle for i while, tworzenie skryptów i definiowanie funkcji.

- Ocena na podstawie wykonanego w trakcie laboratorium zadania:

   1) kod Matlaba stanowiący rozwiązanie zadania (z komentarzem),
   2) wyniki numeryczne dla podanych danych,
   3) wykres.


Laboratorium w sali 320 C-3:


- Temat: Układ automatycznej regulacji. Sterowanie obiektami inercyjnymi I rzędu oraz rzędów wyższych, symulacje w Simulinku.

- Ocena na podstawie wykonanych w trakcie laboratorium zadań:

   1) wnioski do zadań z listy,
   2) wykresy.